អង្គនា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អង់-គៈ-- សំ. បា. ( ន. ) ស្ត្រី, នាង (ព. កា.) : ពួក​នាង​កញ្ញា ជា​អង្គនា កំពុង​ពេញ​រៀន ខំ​ប្រឹង​សង្វាត មិន​ខ្ជិល​អៀន​ប្រៀន មាន​ចិត្ត​ជាប់​ញៀន ឆ្ពោះ​ការ​សិក្សា ។ គំនិត​មារយាទ ពុំ​ដែល​ឃ្លៀងឃ្លាត ខុស​ចាក​ក្រឹត្យា ជា​ស្រី​ចុះ​បែប សណ្តាប់​ចរិយា ពេញ​ជា​កញ្ញា ត្រឹម​ត្រូវ​គួរ​រាប់ ។