អង្គបក្សី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជាងទង