អង្គបឹងចក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតភូមិនៃឃុំកំបូល
  2. ភូមិនៃសង្កាត់កំបូល