អង្គប្រស្រែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុករមាសហែក
  2. ភូមិនៃឃុំអង្គប្រស្រែ