អង្គពពាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំក្រាំងម្កាក់