អង្គភាពថវិកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (សេដ្ឋកិច្ច) budget entity, entité budgétaire អង្គភាពឬ ស្ថាប័នដែលទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងចាត់ចែងថវិកាពីអង្គនីតិបញ្ញត្តិឬជាអង្គភាពដែលទទួលបានអាណត្តិកិច្ចច្បាស់លាស់ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពការងាររៀបចំ គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តិថវិកា។