អង្គភ្នំតូច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកអង្គរជ័យ