អង្គរកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអង្កាញ់