អង្គរជុំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) មើល​ក្នុង​ពាក្យ នគរ​ជុំ ។
  2. ស្រុកនៃខែត្រសៀមរាប