អង្គរជ័យក្រោម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំមហាខ្ញូង
  2. ភូមិនៃឃុំអង្គរជ័យ