អង្គរនាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំទ្រៀល