អង្គរបាន

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកសំពៅលូន
  2. ឃុំនៃស្រុកកងមាស
  3. ភូមិនៃឃុំយុទ្ធសាមគ្គី