អង្គរបានទី២

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអង្គរបាន