អង្គរពាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំដំណាក់សុក្រំ