អង្គរមាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជង្រុក
  2. ភូមិនៃឃុំមហាឫស្សី
  3. ឃុំនៃស្រុកដងទង់
  4. ភូមិនៃឃុំម្កាក់