អង្គររាជ្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកព្រះស្ដេច