អង្គរោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំមហាឫស្សី