អង្គរំដួល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអង្គរជ័យ