អង្គសខ្នាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំមហាឫស្សី