អង្គសង្គ្រាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជង្រុក