អង្គសុរភី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ត្រាច
  2. ភូមិនៃឃុំអង្គសុរភី