អង្គស្រែពោធិ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំទួលព្រេជ