អង្គស្លែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់ឪឡោក