អង្គស្វាយទូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជៃកំពក