អង្គហេតុ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) fact, fait រឿងហេតុ ដែលកើតឡើងនាំឱ្យមានបច្ច័យគតិយុត្តជាកំណត់។