អង្គាដី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ស្រុក មាន​ដើម​ខ្ពស់​ស្រោង​សំបក​ក្រាស់ ស្លឹក​តូច​ៗ​រង្វើល​ៗ ចេញ​ពី​ធាង ផ្កា​ព័ណ៌​ស​ក៏​មាន​ក្រហម​ក៏​មាន, ផ្កា​និង​ស្លឹក​ខ្ចី​ស្រុស​ប្រើ​ជា​អន្លក់​ឬ​ធ្វើ​ជា​បន្លែ​ស្ល​ស្រឡក់​បាន, ជា​ឈើ​ឆាប់​លូត​លាស់​ខ្ពស់​ងាយ ។