អង្គា​លឿង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. អង្គា ២ ន.) ។