អង្គីករណ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( ន. ) (អង្គី​ករណ ឬ --ការ) ការ​ធ្វើ​សញ្ញា​ឬ​ប្ដេជ្ញា​ដោយ​ព្រម​ព្រៀង​គ្នា; សញ្ញា​ឬ​សន្យា​ដែល​ធ្វើ​ដោយ​បាន​យល់​ព្រម​ជាមួយ​គ្នា : ធ្វើ​ការ​តាម​អង្គី​ករណ៍; ប្រតិបត្តិ​តាម​អង្គី​ការ ។ អង្គីការ