អង្គឺអង្គែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ស្ទាក់ស្ទើរ, ហ៊‌ីងហ៊ាង : គំនិត​អង្គឺអង្គែ, សម្ដី​អង្គឺអង្គែ ។