អង្គុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​ចេះ​តែ​លឿន​ស្មើ​ជំហាន​អន្រ្ទុក​ទៅ​មុខ​ឥត​បង្អែបង្អង់ : ដើរ​អង្គុក, ដើរ​លឿន​អង្គុក; ដំណើរ​អង្គុក ។