អង្គុល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​សំយុង​មុខ​ងងុល​ចុះ​ក្រោម : ស្រវឹង​អង្គុល, សំយុង​មុខ​អង្គុល; មុខ​យារ​អង្គុល ។ (ព. កា.) : ស្រវឹង​អង្គុល យារ​មុខ​ងងុល ជជ្រុល​ជជ្រក តេងតាង​ពេញ​ផ្លូវ ស្ទើរ​ទៅ​ស្ទើរ​មក ជួន​ស្រែក​គំហក ដាក់​កូន​ប្រពន្ធ ។ សើយ​លាត់​ឥត​ខ្មាស ស្ដី​អាស​អាភាស ឥត​ក្រែង​ចិត្ត​ជន ដែល​គេ​ឈរ​មើល រចល់​ច្រើន​លន់ កម្លាំង​ថយ​អន់ ទ្រេតទ្រោត​ទ្រីបទ្រាប ។ អ្នក​ប្រាជ្ញ​ពោល​ថា អ្នក​ស្រវឹង​ស្រា រែង​មាន​សភាព អាប់​ឱន​ថយ​ថោក ជ្រោក​ជ្រាក​ទន់​ទាប ថែម​ទាំង​ញ៉ាំង​លាភ ឲ្យ​ថយ​ផង​ដែរ ។

( គុ. ) ដែល​ទើប​នឹង​ផ្តើម​ទុំ​ចុង​កួរ​បន្តិច​ៗ : ស្រូវ​អង្គុល​មេ​ៗ ។