អង្រូស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អង់-រូស ( ន. ) ដែល​មាន​បន្លា​ខ្លី​ៗ​សម្រាប់​ប្រើ​ការ​រូស; ហៅ​ឲ្យ​ពេញ​ថា ដែក​អង្រូស ។