អណ្ដូងច្រុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអំពិល
  2. ភូមិនៃឃុំរលាប្អៀរ
  3. ភូមិនៃឃុំស្នំក្រពើ
  4. ភូមិនៃឃុំត្រាចទង