អណ្ដែត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ឋិត​នៅ​លើ​ទឹក; រសាត់​ឬ​លឿន​លើ​ទឹក​ដោយ​កម្លាំង​ខ្សែ​ទឹក; រសាត់​ឬ​លឿន​នា​អាកាស ដោយ​កម្លាំង​ខ្យល់ : ផ្តិល​អណ្ដែត​ទឹក​ក្នុង​ពាង; សំណាត់​អណ្ដែត​តាម​ខ្សែ​ទឹក​ទន្លេ, ប៉ុយ​គរ​សាត់​អណ្ដែត​ទៅ​តាម​ខ្យល់ ។ ព. ផ្ទ. លិច ។ ហើប​ឡើង: ស្ទូច​ឈើ​ហុប​ឲ្យ​អណ្ដែត​ខ្ពស់​ឡើង ។ ព. ប្រ. បាន​រួច​ផុត​ពី​ក្រ​ទៅ​ជា​មាន​ឬ​ពី​ទាប​ទៅ​ជា​ខ្ពស់, ពី​តូច​ទៅ​ជា​ធំ : បុណ្យ​សំណាង​ជួយ​ឲ្យ​អណ្ដែត​ឡើង ។ គុ. (ព. ប្រ.) ស្រស់​ថ្លា; មាន​បុណ្យ​សំណាង​ល្អ: ឈាម​អណ្ដែត ។ ឈ្លាស​វៃ, វាងវៃ : ប្រាជ្ញា​អណ្ដែត ។ អណ្ដែត​ចិត្ត ព្រឺព្រួច​ចិត្ត​ខ្ពស់​ឡើង ។ អណ្ដែត​ត្រសែត អណ្ដែត​ត្រដឹមត្រដែត​លឿន​លយ​ឯ​អាកាស ។ អណ្ដែត​រំពេ (ព. ប្រ.) ចេញ​ឃ្លាត​ចាក​ជាតិ​ភូមិ​ឬ​លំនៅ​ដើម ដើរ​ខ្ចាត់​ភ្លាត់​ដាច់​សង្វែង​ពី​ទី​មួយ​ទៅ​ទី​មួយ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​សេចក្ដី​លំបាក​ពេក​ទេ (ប្រៀប​ដូច​សត្វ​រំពេ ដែល​ហើរ​លើ​លំហ​សមុទ្រ) ។ អណ្ដែត​អណ្ដូង (ព. ប្រ.) អណ្ដែត​ខ្ពស់​ស្រឡូង​លន្លោច ឬ​អណ្ដែត​ខ្ពស់​ៗ​ទាប​ៗ; នឹក​ស្រងោច​លន្លោច​ចិត្ត ។ល។