អតិសុខុមជីវវិទ្យា

ដោយWiktionary

មីក្រុបវិទ្យា microbiology, microbiologie វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីមីក្រុប។