អតិសុខុមជីវវិទ្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មីក្រុបវិទ្យា microbiology, microbiologie វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីមីក្រុប។