អទេវនិយម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(លទ្ធិ, ទស្សនៈ) atheism, athéisme លទ្ធិឬជំនឿដែលបដិសេធអត្ថិភាពរបស់អាទិទេព។ ពួកអទេវនិយម ដូចជានីតឆេ (Nietzsche) និង កាល់ ម៉ាក្ស (Karl Marx) ជឿថា អាទិទេពដែលពួកទេវនិយមចាត់ទុកថា ជាតួអង្គជាក់ស្ដែងមួយនោះ គឺមិនមានអត្ថិភាពទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការបង្កើតឡើងពីគំនិតរបស់មនុស្សដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនានារបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។