អធិក្រឹតិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈធិ-ក្រិត សំ. ( ន. ) (អធិក្ឫតិ) សិទ្ធិ, សិទ្ធិ​ភាព; ការ​យល់​ព្រម; អនុញ្ញាត : ធ្វើ​តាម​អធិក្រឹតិ ។