អធិប្បាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈធិប-បាយ ឬ​ត. ទ. ស្រ. អៈធិបាយ បា.; សំ. ( ន. ) (អភិប្រាយ “បំណង; សេចក្ដី​ប្រាថ្នា; សេចក្ដី​ត្រូវ​ការ;...”) ការ​ពន្យល់​សេចក្ដី​ដោយ​មាន​គ្រឿង​អាង; សេចក្ដី​ពន្យល់​មាន​អាង​ឬ​មាន​ព័ស្តុតាង, មាន​គោលៈ យល់​តាម​អធិប្បាយ ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា កិ. ឬ គុ. ក៏​បាន : អធិប្បាយ​ឲ្យ​ងាយ​យល់; ពាក្យ​អធិប្បាយ ។