អធិរាជ

ដោយWiktionary

អៈ-- សំ. បា. ( ន. ) ព្រះ​រាជា​ជា​ធំ​ចម្បង​ជាង​ព្រះ​រាជា​ទាំងឡាយ​ក្នុង​ប្រទេស​ជិត​ខាង; មហា​រាជ ។ ឥត្ថី, អធិ​រាជិនី ។