អនាគត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈន៉ាគត់ សំ. បា. ( ន. ) (< អន៑ “មិន, មិន​ទាន់” + អាគត “មក” = កាល​ដែល​មិន​ទាន់​មក) កាល​ឬ​សម័យ​ខាង​មុខ : ប្រយោជន៍​ក្នុង​អនាគត; យើង​ពុំ​អាច​ដឹង​អនាគត​របស់​យើង​ទេ ។ គុ. ដែល​នៅ​ឯ​មុខ : ប្រយោជន៍​អនាគត, ជាតិ​អនាគត ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ អ. ថ. អៈន៉ាគៈតៈ, ដូច​ជា អនាគត​កាល កាល​ឯ​មុខ ។ ព. វ. កាល​ប្រាប់​ដំណើរ​ទៅ​ខាង​មុខ; ខ្មែរ​ប្រើ​ពាក្យ នឹង, គង់, គង់​នឹង, គង់​តែ, គង់​តែ​នឹង, មុខ​ជា, មុខ​ជា​នឹង ជា​គ្រឿង​សម្គាល់ : ស្អែក​ខ្ញុំ​នឹង​ទៅ, ការ​នុះ​មុខ​ជា​នឹង​សម្រេច (សព្ទ​ជា កិរិយា កាល​ណា​បើ​ប្រើ​ពាក្យ នឹ, គង់, មុខ​ជា ... នេះ​រៀង​បន្ទាប់​ពី​ខាង​ដើម សម្គាល់​សេចក្ដី​ថា​ជា អនាគត​កាល) ។ អនាគតង្សញ្ញាណ ឬ--តំស-ញ្ញាណ (--ត័ង-ស័ញ-ញាន; បា. < អនាគត + អំស “ចំណែក” + ញាណ) ញាណ​ជា​ចំណែក​ខាង​មុខ​គឺ​ប្រាជ្ញា​ដែល​អាច​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ហេតុ​ខាង​មុខ : អនាគតង្សញ្ញាណ​របស់​ព្រះ​សព្វញ្ញុពុទ្ធ ។ អនាគត​ជាតិ ឬ--ភព ជាតិ​ឬ​ភព​ខាង​មុខ។ អនាគត​ផល ផល​ទៅ​ខាង​មុខ ។ អនាគត​ហេតុ ហេតុ​ខាង​មុខ​ឬ​ឯ​ភ្នែក ។ល។