អនុញ្ញាត

ពីWiktionary

Bank holidays (មើល​ក្នុង​ពាក្យ អនុញ្ញាតិ) ។ (គណនូបករណ៍វិទ្យា) authorization, autorisation ការផ្ដល់សិទ្ធិដល់បុគ្គល ឬស្ថាប័នដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យឬធនធាននៅលើបណ្ដាញ។