អនុសញ្ញា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អនុសញ្ញា គឺជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ដែលមានឋានានុក្រមភាពទាបជាង ដែលចែងពីស្តង់ដារមានការទទួលស្គាល់ជាសកលក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនក្នុងសង្គម។ អនុសញ្ញា មានវិសាលភាពខ្លាំងជាងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយប្រភេទហៅថា សេចក្ដីប្រកាស ។ ដោយហេតុថា កាលណាប្រទេសមួួយផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញានោះ វានឹងមានអានុភាពភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់លើរដ្ឋនោះ។