អនុស្សាវរីយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈនុស-សា-វ៉ៈរី សំ. បា. ( ន. ) ពាក្យ​សន្មត​ហៅ​ចេតិយដ្ឋាន​ដែល​សាង​ទុក​ជា​ទី​រឭក​ដល់​ហេតុ​ឬ​រឿង​ឬ​ក៏​បុគ្គល​ដែល​ពុំ​គួរ​បំភ្លេច​ចោល : រឿង​នេះ​អស្ចារ្យ​ណាស់ គួរ​សាង​អនុស្សាវរីយ​ទុក​ក្នុង​ទី​ណា​មួយ។ ការ​ដែល​គួរ​រលឹក​នឹក​ឃើញ : មាន​អនុស្សាវរីយ៍ ចង​ចាំ​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត​ឥត​ភ្លេច; វត្ថុ​ជា​អំណោយ​ដែល​ទុក​ជា​ទី​រលឹក : ខ្ញុំ​ជូន​ចិញ្ចៀន​មួយ​វង់​នេះ​ទុក​ជា​អនុស្សាវរីយ៍ ។ អនុស្សាវរីយ៍