អន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ថយ​ចុះ, ទន់​ចុះ; តិច​ចុះ; ខ្សោយ : កម្លាំង​អន់ កម្លាំង​ថយ ។ ចំណេះ​អន់ ចំណេះ​ខ្សោយ ។ អន់​ចិត្ត ស្រពន់​ចិត្ត, តូច​ចិត្ត ។ អន់​ឈឺ ស្រាល​ឈឺ ។ អាក់​អន់ មាន​ថ្នាំង​ថ្នាក់​ចិត្ត, ខឹង​សម្បា​បន្តិចបន្តួច ។ អាប់​អន់ ទន់​ខ្សោយ​ថយ​លម្អ, ថយ​រាសី ។ល។