អន្តរាគមន៍

ដោយWiktionary

អន់-តៈរ៉ាគំ បា. សំ. ( ន. ) (< អន្តរ ឬ អន្តរា “ក្នុង​ចន្លោះ​ឬ​ក្នុង​រវាង” + អាគមន “ការ​មក”) ការ​ចូល​រួម​ដោយ​សេចក្ដី​ស្ម័គ្រ; ការ​ជួយ​អៈអាង​សម្រុះសម្រួល; ការ​ចេញ​ពាំង​មុខ​ដោយ​អំណាច​ក្នុង​រឿង​អ្វី​មួយ,... : ធ្វើ​អន្តរាគ - មន៍​ក្នុង​រឿង​វិវាទ (បារ.Intervention) ។