អន្តរាគមន៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អន់-តៈរ៉ាគំ បា. សំ. ( ន. ) (< អន្តរ ឬ អន្តរា “ក្នុង​ចន្លោះ​ឬ​ក្នុង​រវាង” + អាគមន “ការ​មក”) ការ​ចូល​រួម​ដោយ​សេចក្ដី​ស្ម័គ្រ;
  2. ការ​ជួយ​អៈអាង​សម្រុះសម្រួល;
  3. ការ​ចេញ​ពាំង​មុខ​ដោយ​អំណាច​ក្នុង​រឿង​អ្វី​មួយ,... : ធ្វើ​អន្តរាគ - មន៍​ក្នុង​រឿង​វិវាទ (បារ.Intervention) ។
  4. (ច្បាប់) intervention នីតិវិធី ដែលអនុញ្ញាតឱ្យតតិយជនដែលមានទំនាក់ទំនង និង មានផលប្រយោជន៍តាមផ្លូវច្បាប់ចូលរួមក្នុងបណ្ដឹងដើម្បីជួយភាគីណាមួយក្នុងគោលបំណងការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួន។