អន្តោប្រវេសន៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

immigration បម្លាស់លំនៅនៃជនបរទេសដែលចូលមកក្នុងប្រទេសណាមួយ។ ឧ.បញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន។