អន្តៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា.; សំ. ( ន. ) (អន្ត; អន្រ្ត) ពោះ​វៀន​ធំ (រ. ស.) : ព្រះ​អន្តៈ ឬ ព្រះ​អន្តំ (--អន់-ត័ង) ។