អន្លង់កញ្ចុះ

ពីWiktionary
  1. ភូមិនៃឃុំប្រឡាយមាស