អន្លង់កញ្ចុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំប្រឡាយមាស