អន្លង់ជ្រៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំច្បារអំពៅ
  2. ភូមិនៃឃុំកក់
  3. ភូមិនៃឃុំប្រាំបីមុម
  4. ឃុំនៃស្រុកធារាបរិវត្តន៍
  5. ភូមិនៃឃុំអន្លង់ជ្រៃ