អន្លង់រាជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ជាអតីតខែត្រនៃកម្ពុជកាលពីសម័យ១៩០០-២៣ មីនា ១៩០៧។ ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងខែត្រកំពង់ឆ្នាំង